Avís legal

1) Dades identificatives

El domini www.rcdespanyol.com és titularitat de RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD, amb domicili social a l'Avinguda del Baix Llobregat, 100, de Cornellà del Llobregat, inscrita en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció general de l'Esport, del Departament de Presidència, de la Generalitat de Catalunya, en la Secció 1a, Tom I, Foli 333, Inscripció número 666, fitxa 724 i amb NIF G-08-357139. Pot contactar amb RCD ESPANYOL a través del telèfon 932.927.700, o enviant un e-mail a: info@rcdespanyol.com

2) Acceptació de les condicions d'ús

Les presents Condicions (des d'ara denominat com Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest Web que RCD ESPANYOL posa a la disposició del públic en la present URL.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena per dit Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

RCD ESPANYOL pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudiment del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la Web de RCD ESPANYOL.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RCD ESPANYOL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de RCD ESPANYOL o de tercers.

4) Publicitat

Part del Lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. RCD ESPANYOL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest Lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@rcdespanyol.com

5) Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de RCD ESPANYOL i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

RCD ESPANYOL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de RCD ESPANYOL o del titular dels mateixos.

6) Règim de responsabilitat

6.1. Responsabilitat per l'Ús del Web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant RCD ESPANYOL, els seus socis, col•laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

RCD ESPANYOL emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant, RCD ESPANYOL no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest Web.

L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra RCD ESPANYOL basada en la utilització per l'Usuari del Web. Si escau, l'Usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a RCD ESPANYOL amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

RCD ESPANYOL exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a RCD ESPANYOL.

Així mateix, RCD ESPANYOL també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegítimes fora del control de RCD ESPANYOL.

RCD ESPANYOL està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l'Usuari a altres Web gestionats per tercers.

RCD ESPANYOL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

RCD ESPANYOL queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació oposada en la Web enllaçada.

7) Política respecte a les dades personals obtinguts a través del web

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en l'indicat en cadascun dels formularis de la Web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a RCD ESPANYOL al tractament de les seves Dades Personals.

RCD ESPANYOL incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

L'Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, mitjançant sol•licitud escrita o a través dels enllaços habilitats per a tal fi en el present Web.

7.2. A través de Cookies

Aquest Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

  • La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre Web.
  • El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera vista al nostre Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

7.3. Confidencialitat

RCD ESPANYOL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

8) Observacions de l'usuari

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a RCD ESPANYOL a través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti a RCD ESPANYOL, es consideraran no confidencials, reservant-se RCD ESPANYOL el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9) Modificacions de les condicions d'ús

RCD ESPANYOL es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present Web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al Web, pel que deurà llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

10) Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Producte afegit a la llista de desitjos